Przedszkole Samorządowe nr 1
im. Jana Brzechwy w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 7 =
Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 im.Jana  Brzechwy w  Piotrkowie Tryb. informuje Szanownych Rodziców dzieci, że w w wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej  w dniu 23 marca 2020 r do przedszkola przyjęto 22 dzieci: 18 trzylatków,  2  czterolatków   i  2 sześciolatków  na rok szkolny 2020/2021 .                       Informuję, iż wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski zostały zakwalifikowane.                                       Pozostaje  wolnych miejsc do naboru dodatkowego: dla 3 latków - 7 miejsc, dla 4 latków - 16 miejsc.                                                                
  Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji  udziela Dyrektor Przedszkola - Agnieszka Rogut  tel .604 181 199     


                        ZASADY   REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI  SAMORZĄDOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

          
 
 Rekrutacja do przedszkoli samorządowych odbywa się  na wolne   miejsca 
 do   poszczególnych grup wiekowych i  uzależniona jest  od możliwości
 organizacyjnych danej  placówki. Do przedszkola samorządowego  przyjmuje
 się kandydatów  zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 Informacja  o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany   nabór umieszczona
 zostanie na tablicach informacyjnych w poszczególnych przedszkolach
 samorządowych  do dnia  28 lutego 2019 r.
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2019/2020

Czynność
Postępowanie rekrutacyjne
Postępowanie uzupełniające
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
01.03.-18.03.2019 r.
03.06-14.06.2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
19.03.-22.03. 2019 r.
17.06.-19.06.2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
25.03.2019r. godz. 14.00
24.06.2019 r. godz. 14.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
28.03.2019 r.
26.06.2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
02.04.2019 r.godz. 14.00
28.06.2019 r.godz. 14.00
Rodzice składają  wniosek  wyłącznie  do  przedszkola pierwszego  wyboru.
We wnioskurodzice mogą zaznaczyćnie więcej niż dwa inne przedszkola,
tzw. drugiego i trzeciego wyboru. W procesie rekrutacjiwniosek będzierozpatrywany w poszczególnych przedszkolachwedługpodanej kolejności. Jeżelidziecko nie zostało przyjęte do przedszkolaz pierwszego wyboru, może być przyjętedo drugiego lub trzeciego wyboru w przypadku wolnych miejsc w tych przedszkolach.
Dziecko nieprzyjęte do żadnego z zaznaczonych we wnioskuprzedszkoli pozostajena listachrezerwowychw danych przedszkolach.
Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych
i nieprzyjętychdo poszczególnych przedszkoli ogłaszane są na tablicachinformacyjnych w przedszkolach.
 
Kryteria  rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych.

Wielodzietność rodziny kandydata.
Niepełnosprawność kandydata.
Niepełnosprawność  jednego z rodziców kandydata.
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
Samotne  wychowanie  kandydata w rodzinie.
Objęcie  kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji!

KRYTERIA DODATKOWE

Kandydat, którego oboje rodzice  zatrudnieni  są w pełnym wymiarze  czasu pracy lub uczą się w trybie dziennym
 – kryterium  stosuje się również  do rodzica samotnie wychowującego dziecko                                                                - 5pkt.                     
 
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola  w dacie  składania wniosku i będzie uczęszczało nadal w roku, którego dotyczy rekrutacja                                                                                                                                                                              -3pkt.                    
 
Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania kandydata do 3 km                                                                                - 1 pkt.   
                                                  
Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.
Oświadczenie rodziców/rodzica  kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu.
Oświadczenie rodziców/rodzica, że odległość od miejsca zamieszkania  kandydata do przedszkola nie przekracza 3 km.
 
ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA

Dzieci zamieszkałe  poza terenem miasta Piotrkowa  Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego  w przypadku wolnych  miejsc po zakończonej rekrutacji  do   przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2019/2020.
 

 

Wtorek 11 sierpnia 2020

Lukrecja, Herman, Włodzimierz, Tyburcja, Zuzanna, Ligia, Aleksander

Ankieta

Czy Twoje dziecko posługuje się komputerem?Zobacz wyniki