Przedszkole Samorządowe nr 1
im. Jana Brzechwy w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =
                                          ZASADY   REKRUTACJI
                                   DO PRZEDSZKOLI  SAMORZĄDOWYCH
                                       NA ROK SZKOLNY 2018/2019
              Rekrutacja do przedszkoli samorządowych odbywa się  na wolne   miejsca 
                do   poszczególnych grup wiekowych i  uzależniona jest  od możliwości
                organizacyjnych danej  placówki. Do przedszkola samorządowego  przyjmuje
                się kandydatów  zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
                Informacja  o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany   nabór umieszczona
                zostanie na tablicach informacyjnych w poszczególnych przedszkolach
                samorządowych  do dnia  28 lutego 2018r.
 
Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
 

L.p.
Czynność
Postępowanie rekrutacyjne
Postępowanie
uzupełniające

 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
01.03.-16.03.2018 r.
03.04.-16.-4.2018 r.

 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
19.03.-21.03.2018 r.
 
17.04.-19.04.2018 r.

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
23.03.2018 r.
godz.14.00
23.04.2018 r.
godz.14.00

 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
27.03.2018 r.
26.04.2018 r.

 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
30.03.2018 r.
godz.14.00
30.04.2018 r.
godz.14.00

 
 
 
 
Rodzice składają  wniosek  wyłącznie  do  przedszkola pierwszego  wyboru.
We wnioskurodzice mogą zaznaczyćnie więcej niż dwa inne przedszkola,
tzw. drugiego i trzeciego wyboru. W procesie rekrutacjiwniosek będzierozpatrywany w poszczególnych przedszkolachwedługpodanej kolejności. Jeżelidziecko nie zostało przyjęte do przedszkolaz pierwszego wyboru, może być przyjętedo drugiego lub trzeciego wyboru w przypadku wolnych miejsc w tych przedszkolach.
Dziecko nieprzyjęte do żadnego z zaznaczonych we wnioskuprzedszkoli pozostajena listachrezerwowychw danych przedszkolach.
Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych
i nieprzyjętychdo poszczególnych przedszkoli ogłaszane są na tablicachinformacyjnych w przedszkolach.
 
Kryteria  rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych.
Wielodzietność rodziny kandydata.
Niepełnosprawność kandydata.
Niepełnosprawność  jednego z rodziców kandydata.
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
Samotne  wychowanie  kandydata w rodzinie.
Objęcie  kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji!
KRYTERIA DODATKOWE
Kandydat, którego oboje rodzice  zatrudnieni  są w pełnym
       wymiarze  czasu pracy lub uczą się w trybie dziennym
        – kryterium  stosuje się również  do rodzica samotnie
         wychowującego dziecko                                                                - 5pkt.                     
 
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola
       w dacie  składania wniosku i będzie uczęszczało nadal
       w roku, którego dotyczy rekrutacja                                                   -3pkt.                    
 
Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania
       kandydata do 3 km                                                                           - 1 pkt.   
                                                  
Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.
Oświadczenie rodziców/rodzica  kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu.
 Oświadczenie rodziców/rodzica, że odległość od miejsca zamieszkania  kandydata do przedszkola nie przekracza 3 km.
 
ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA
Dzieci zamieszkałe  poza terenem miasta Piotrkowa  Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego  w przypadku wolnych  miejsc po zakończonej rekrutacji  do   przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2018/2019.
 
 

 
 
 
 
 

 wniosek do pobrania

Środa 18 lipca 2018

Robert, Erwin, Uniesław, Matern, Arnold, Wespazjan, Teodozja, Szymon, Arnolf, Arnulf, Karolina

Ankieta

Czy Twoje dziecko posługuje się komputerem?Zobacz wyniki